MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

V súlade s cieľom posilňovania spolupatričnosti a „corporation identity“ nielen študentov a pracovníkov MTF smerom k MTF STU, ale i absolventov našej alma-mater bol spracovaný doleuvedený písomný materiál- ako prehľad možnej spolupráce MTF STU a absolventov fakulty.
Predpokladané použitie materiálu:
• Na web stránke fakulty v relevantných linkách informácií pre absolventov
• Na zverejnenie na stránkach občianskeho združenia „Banka kvality-ALUMNI MTF STU“.
• Ako podklad pre ústavy, v ktorých oblastiach je žiaduce udržiavať a nadväzovať spoluprácu.
• Pre odborné pracoviská fakulty (napr.CTTE) ako námet na prípadné rozvíjanie ďalších aktivít smerom k úspešným absolventom fakulty pôsobiacim v hospodárskej sfére.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE ABSOLVENTOV MTF STU S FAKULTOU
PO UKONČENÍ ŠTÚDIA NA FAKULTE.

 1.  Absolventi MTF STU ako študenti doktorandského štúdia
  Absolventi inžinierskeho stupňa štúdia so záujmom o pokračovanie štúdia v doktorandskom študijnom programe, sa môžu prihlásiť na štúdium prostredníctvom elektronickej prihlášky cez Akademický informačný systém (AIS). V AIS a na web stránke fakulty sú priebežne poskytované komplexné informácie o postupe, dokladoch a náležitostiach pri prihlasovaní sa na PhD. štúdium. Osobne možno administratívny postup konzultovať na študijnom oddelení MTF STU na referáte doktorandského štúdia. Ohľadom tém dizertačných prác je najvhodnejšie kontaktovať riaditeľa príslušného ústavu MTF STU, ktorý tému vypísal. Termín podania prihlášok je obvykle do konca mája príslušného roku.
 2.  Absolventi MTF ako vedúci a oponenti bakalárskych a diplomových prác
  Ak majú absolventi záujem viesť (prípadne oponovať) bakalársku/diplomovú prácu, najvhodnejšie je kontaktovať príslušných riaditeľov ústavov, ktorým môžu navrhnúť témy diplomovej prípadne bakalárskej práce na vypracovanie, o ktorých riešenie majú absolventi resp. ich zamestnávateľ v praxi, záujem.
 3. Absolventi MTF ako sprostredkovatelia praxe v organizácii
  Okrem praxí v podnikoch, ktoré sú študenti Bc. stupňa štúdia povinní absolvovať v rámci II. roku štúdia na fakulte, je možné študentom ponúknuť stáž/prax s náplňou prispôsobenou ich požiadavkám.
 4. Absolventi MTF STU ako členovia komisií pre štátne skúšky
  Účasť absolventov v komisiách pre štátne skúšky je veľmi vítaná. Nakoľko však ide o závažnú formu participácie absolventa, je možné ju realizovať až po dlhodobých pozitívnych skúsenostiach zo vzájomnej spolupráce. Následne musí člena komisie pre štátne skúšky schváliť i Vedecká rada fakulty.
 5. Absolventi MTF STU ako pozvaní prednášatelia na fakulte
  Ak má absolvent záujem realizovať na fakulte v rámci predmetov, prípadne ako doplnkovú aktivitu k vyučovaciemu procesu, odbornú prednášku o niektorej téme a problematike z praxe a pomôcť tak obohatiť výučbu o pohľad z praxe, je vítané osloviť s týmto návrhom jednotlivých garantov predmetov prípadne riaditeľov ústavov či prodekanov pre štúdium.
 6. Absolventi ako sprostredkovatelia spolupráce fakulty s podnikateľskými subjektmi
  Fakulta víta nadväzovanie spolupráce na báze hospodárskych zmlúv uzatváraných medzi MTF STU a podnikateľskými subjektmi.
 7. Absolventi ako sprostredkovatelia kooperácie na projektoch
  Fakulta víta realizovanie spolupráce a kooperácie pri riešení projektov a výziev z agentúr s cieľom nadviazania dlhodobej obojstranne úspešnej spolupráce s akademickými i neakademickými inštitúciami.
 8. Absolventi ako konzultanti pri akreditácii študijných programov
  Účasť vybraných absolventov pôsobiacich v praxi je pri tvorbe učebných plánov a pri akreditácii študijných programov prínosná. Ale vzhľadom na závažnosť tejto aktivity je k nej možno pristúpiť až po dlhodobej aktívnej vzájomnej spolupráci.
 9. Členstvo v občianskom združení „Banka kvality- ALUMNI MTF STU“
  Ak má absolvent záujem pridať sa k členom občianskeho združenia Banka kvality- ALUMNI MTF STU a zostať v kontakte so svojimi spolužiakmi a pracovníkmi MTF STU, má možnosť sa zaregistrovať cez web stránku www.mtf.stuba.sk prípadne priamo na portáli www.alumni.mtf.stuba.sk.
 10. Ponuka ďalšieho vzdelávania a informovanie absolventov fakulty
  MTF STU informuje o ponuke kurzov ďalšieho vzdelávania prípadne odborných prednáškach a vzdelávacích aktivitách (prednášky významných odborníkov na vybrané témy, možnosť získania certifikátov) na svojich webových stránkach. Ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania je dostupná i v tlačenej podobe – ako brožúra. V prípade otázok k tejto problematike treba kontaktovať buď príslušných riaditeľov ústavov alebo prodekanov pre vzdelávanie.
 11. Ponuka pracovných príležitostí absolventom fakulty MTF STU na svojej web stránke prezentuje inzeráty a pracovné ponuky firiem, ktoré hľadajú absolventov MTF s cieľom ich zamestnania. Organizuje a podporuje akcie so zameraním na ponuku pracovných príležitostí nezamestnaným absolventom vo forme prezentácií spoločností, podnikov a ďalších inštitúcií (JobDay, prezentácie firiem, prednášky vedúcich predstaviteľov podnikateľských subjektov)