Výročná správa o činnosti

Výročná správa o činnosti občianskeho združenia
Banka kvality – Alumni MTF STU 
za rok 2017

 1. Stav členskej základne združenia:

Počet členov Banky kvality – Alumni MTF STU ku dňu 15.12.2016673
Počet členov Banky kvality – Alumni MTF STU ku dňu 24.11.2017709

 1. Registrácia združenia

Dátum registrácie na Ministerstve vnútra SR: 18.03.2011

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) vystavil Štatistický úrad SR v Trnave, dňa 21.04.2011 – IČO: 42165466

 1. Zloženie výkonného výboru v roku 2017:

Čestný predseda: Ing. Ivan Golian, PhD.
Výkonný predseda: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Podpredseda združenia: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Hospodár: Ing. Branislav Pastucha, PhD.
Revízor: Ing. Svetlana Mihoková

Členovia výkonného výboru:

Ing. Dagmar Babčanová,PhD.
doc. Ing. Helena Makýšová, PhD.
Ing. Jaroslav Otčenáš
Ing. Peter Szabó, PhD.
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

Dňa 12.6.2017 zasadol mimoriadne Výkonný výbor zduženia – vzhľadom na ukončenie pracovného pomeru Ing. Branislava Pastuchu, PhD. na MTF STU, ktorý vykonával funkciu hospodára združenia. Výkonný výbor navrhol poveriť funkciou hospodára kandidáta zo svojich radov:  Ing. Dagmar Babčanovú, PhD.

Uznesenie 2/2017

Výkonný výbor poveril funkciou hospodára  Ing. Dagmar Babčanovú, PhD. jednohlasne.

Oprávnení k podpisu ( na základe podpisových vzorov) za združenie (súčasný stav):

prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Ing. Dagmar Babčanová, PhD.

Šeková knižka Alumni- oprávnení k podpisu:

prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Ing. Dagmar Babčanová, PhD.

 1. Plnenie plánu činnosti občianskeho združenia za rok 2017:

Na základe plánu činnosti občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU na rok 2017 a činností vykonávaných občianskym združením v tomto roku je možné koštatovať, že plán činnosti za rok 2017 bol splnený. Plán činnosti občianskeho združenia Banka kvality – Alumni MTF STU na rok 2017 bol zostavený v súlade so Stanovami a cieľmi združenia nasledovne:

 • Stretnutie absolventov MTF STU – plnenie: V súlade so stanovami združenia Čl.1, bod 4, písm.c: Vytvárať  podmienky  a priestor  pre  vzájomnú  komunikáciu  a spoluprácu  medzi  bývalými a súčasnými študentmi fakulty, medzi pedagógmi, vedeckovýskumnými a inými zamestnancami fakulty a bývalými študentmi, ako aj medzi absolventmi a priateľmi univerzity navzájom, s cieľom vzájomnej všestrannej pomoci, podpory, výmeny poznatkov a informácií, sa uskutočnilo stretnutie absolventov dňa 9.9.2017, počet účastníkov: 97
 • Starostlivosť o portál Alumni a jeho aktualizáciaplnenie: V súlade so stanovami združenia Čl.I, bod 4, písm. g: Vytvárať podmienky pre virtuálnu i osobnú komunikáciu členov Banky kvality – ALUMNI MTF STU,   boli na základe požiadaviek členov združenia realizované úpravy na portáli (zverejnenie profilu absolventa, spolupráca s praxou, support pre absolventov a pod.). Pre ďalšie funkcionality bola vyžiadaná cenová ponuka na úpravu portálu, ktorá je predložená v rámci bodu programu zasadnutia Návrh rozpočtu združenia na rok 2018.
 • Zverejňovanie pracovných ponúk na portáli Alumni – plnenie: V súlade so stanovami združenia Čl.I, bod 4, písm. d:

Rozširovať       a poskytovať       odborné,       vedecké       a vedeckotechnické       informácie z odborných oblastí profilu fakulty,  ako aj z ďalších oblastí, ktoré by mohli byť pre fakultu a jej absolventov prínosom, bolo v priebehu roka 2017 na portáli absolventov zverejnených 15 ponúk práce

 • Vyhodnotenie dotazníka sledovania uplatnenia absolventa MTF STU v praxi, návrh opatrení pre vedenie fakulty – plnenie: V súlade so stanovami združenia Čl.I, bod 4, písm. m: Vyvárať podmienky pre spätnú väzbu v súvislosti so získaním relevantných informácii o uplatnení absolventov MTF STU, ako  aj o  požiadavkách kladených na absolventov  v jednotlivých stupňoch štúdia formou diskusie na komunikačnom portáli Banky Kvality – ALUMNI MTF STU v rámci web stránky fakulty, sme realizovali 2 dotazníkové prieskumy- Analýza uplatnenia absolventov MTF STU v praxi vychádzajúca z dotazníkového prieskumu bola predložená prodekanovi pre vzdelávanie dňa 2.8.2017. Súčasne bol realizovaný prieskum u končiacich študentov počas nácvikov promócií s otázkami zabezpečenia práce (výsledky prieskumu odovzdané prodekanovi pre vzdelávanie). Súčasťou tejto správy sa stáva kompletný materiál sumarizujúci obidva prieskumy odovzdaný prodekanovi pre vzdelávanie dňa 2.8.2017
 • Evidencia členstva, výroba a rozposielanie členských preukazov – plnenie: V súlade so stanovami združenia Čl.I, bod 4, písm. h: Vytvoriť a spravovať databázu údajov o členoch združenia a ich aktivitách, ktoré by mohli prispievať ku plneniu poslania fakulty ako aj Banky kvality – ALUMNI MTF STU, bolo v roku 2017 zaregistrovaných 36 nových členov združenia
 • Komunikácia: rozposielanie informačných mailov o dianí na fakulte pre všetkých registrovaných členov – plnenie: V súlade so stanovami združenia Čl.I, bod 4, písm. m: Poskytovať členom združenia informácie o konferenciách, sympóziách, odborných seminároch, výstavách, ako aj o iných odborných i spoločenských, kultúrnych a športových  podujatiach, ktoré fakulta organizuje, prípadne sa na príprave ktorých sa podieľa, sme zabezpečovali komunikáciu a informovbanosť priebežne priebežne; v priebehu roka 2017 bolo rozposlaných 2836 hromadných mailov o dianí na fakulte; súčasne sa vytvorili aliasy pre členov združenia pre hromadnú korešpodenciu
 • Publikačná činnosť: newsletter pre členov, vydávanie Alumni magazínu, tvorba a tlač informačných letákov združenia pre končiacich študentov – plnenie: V súlade so stanovami združenia Čl.I, bod 4, písm i: Poskytovať členom združenia informácie o konferenciách, sympóziách, odborných seminároch, výstavách, ako aj o iných odborných i spoločenských, kultúrnych a športových  podujatiach, ktoré fakulta organizuje, prípadne sa na príprave ktorých sa podieľa, bolo v roku 2017 vydaných 12 čísiel Newslettra, vytlačených 700 letákov

 

Zo stanov združenia vyplývajú aj ostatné aktivity, ako je napr. prezentácia úspešných absolventov a úspešných firiem spolupracujúcich s MTF STU, spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním v SR a zahraničí. Z tohto dôvodu boli do plánu činnosti združenia  pre rok 2017 zahrnuté aj:

 • Prezentácia vybraného partnera z praxeplnenie: Na prezentáciu bolo oslovených 7 firiem. Plánovaná (a potvrdená) prezentácia fy Kellys Bicycles s r.o. Veľké Orvište na MTF STU bola zrušná v novembri zo strany partnera. Všetky oslovené firmy s kontaktami boli odovzdané na študijné oddelenie, ktoré zabezpečuje prezentačné podujatie firiem pre študentov na MTF STU (JobDay), kde sa príležitosť na prezentáciu znova zopakuje (termín marec 2018). V súlade so stanovami združenia Čl.I, bod 4, písm . n: Zabezpečovať prezentáciu úspešných absolventov a úspešných firiem spolupracujúcich s MTF STU, transfer know-how do všetkých oblasti rozvoja MTF STU, sme sa podieľali na zabezpečení prezentácie firmy ON Semiconductor (hlavný garant UPIM) dňa 14.11.2017.
 • Nadviazanie kontaktu s podobným združením na niektorej univerzite na Slovensku, príp. v Českej republike – plnenie: V súlade so stanovami združenia Čl.I, bod 4, písm . l: Spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním v SR a zahraničí, sme nadviazali spoluprácu v ČR – ČVUT Praha Spolok absolventov a priateľov ČVUT, v dňoch 9.-10.7.2017 (kontaktná osoba z prijatia na ČVUT Petr Štěpán, MBA (miestopredseda). Správa bola odovzdaná dňa 11.7.2017. Účastníci rozhovorov: prof. Marônek, Dr. Rešetová.
 1. Návštevnosť portálu
 • Návštevnosť portálu Banka kvality – ALUMNI MTF STU v rozmedzí od 1.1.2017 do 21.11.2017 bola 7346 návštev.

 Administrácia portálu občianskeho združenia: Mgr. Jana Boškovská