Orgány združenia

Banka kvality_ALUMNI MTF STU_organy zdruzenia
Orgány združenia

1.Orgánmi združenia sú:

a, Valné zhromaždenie
b, výkonný výbor
c, revízor

2.Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú valným zhromaždením volené.

3.Volebné obdobie všetkých orgánov združenia je päťročné.

4.Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná valným zhromaždením primeraná odmena a náhrada výdavkov.

V.
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za dva roky. V prípade, ak o zvolanie valného zhromaždenia písomne požiada najmenej 10 % riadnych členov združenia, Výkonný výbor je povinný tak neodkladne učiniť, a to najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti.
 2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Valnom zhromaždení. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.
 3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 10 % riadnych členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Rozhodnutie valného zhromaždenia združenia je považované za právoplatné, ak je konanie valného zhromaždenia oznámené členom najmenej 30 kalendárnych dní pred dátumom konania valného zhromaždenia jeho zverejnením (pozvánkou) na úradnej vývesnej tabuli  MTF STU alebo jeho zverejnením na web stránke MTF STU.
 4. V prípade, ak sa nezíde v deň konania valného zhromaždenia najmenej 10 % riadnych členov zhromaždenia, môže výkonný výbor rozhodnúť do 1 hod. po termíne a čase uvedenom v pozvánke o konaní valného zhromaždenia hlasovaním členov združenia prostredníctvom spracovaného a dostupného elektronického formulára. Pre prijatie záväzného a právoplatného uznesenia hlasovaním prostredníctvom elektronického formulára je potrebný súhlas väčšiny hlasujúcich, ktorí sa zapoja do hlasovania. Hlasovanie elektronickým formulárom nahradí v tomto prípade  konanie valného zhromaždenia.
 5. Rokovanie valného zhromaždenia riadi predseda, podpredseda alebo predsedom poverený člen Výkonného výboru.
 6. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä:
 • volí a odvoláva členov Výkonného výboru a revízora  a určuje ich počty,
 • schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok,
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu Výkonného výboru o činnosti združenia
 • môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Výkonného výboru združenia,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia
 • schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia,
 • schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,
 • schvaľuje prijatie nových členov
 • schvaľuje zánik združenia,
 • rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.
 1. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia, pokiaľ spĺňajú požiadavky podľa článku II. ods. 1 písm. a).

VI.
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Navonok za občianske združenie koná predseda, podpredseda alebo ďalší členovia výkonného výboru, písomne poverení predsedom. K podpisu zmlúv a iných právnych úkonov, pre ktoré je predpísaná písomná forma, sú potrebné podpisy 2 oprávnených osôb, a to predsedu a podpredsedu, prípadne predsedu a ďalšieho člena výkonného výboru.
 3. Výkonný výbor volí valné zhromaždenie na obdobie piatich rokov. Členovia výkonného výboru zo svojich radov volia predsedu, podpredsedu a hospodára združenia. Výkonný výbor má najmenej troch členov z radov členov združenia.
 4. Výkonný výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti najmenej 3 členov výkonného výboru, rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. Rokovanie Výkonného výboru zvoláva jeho predseda.
 5. Výkonný výbor:
 • pripravuje a riadi činnosť združenia, pripravuje plány podujatí a aktivít, organizuje vydávanie informačných materiálov o združení,
 • rozhoduje o používaní prostriedkov a majetku združenia, v súlade so schváleným rozpočtom a plánom činnosti,
 • zvoláva valné zhromaždenie,
 • navrhuje kandidátov na členov výkonného výboru,
 • rozhoduje o prijatí nových členov do združenia a vedie zoznam členov združenia,
 • získava nových členov z radov absolventov a priateľov fakulty,
 • udeľuje vybraným osobnostiam čestné členstvo v spolku,
 • rozhoduje o vylúčení, či ukončení členstva v združení,
 • predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení,
 • vykonáva ďalšie činnosti, pokiaľ tieto nepatria do kompetencií iným orgánom združenia.
 1. Hospodár ako poverený člen výkonného výboru zodpovedá za účtovnú evidenciu a agendu hospodárenia združenia. Do účtovnej evidencie má právo nahliadnuť každý člen združenia.

VIII.
Revízor

 1. Revízor je nezávislý kontrolný orgán, ktorého na dobu piatich rokov volí valné zhromaždenie. Funkcia revízora je nezastupiteľná s členstvom v ostatných orgánoch združenia.
 1. Revízor vykonáva kontrolu:
  • dodržiavania stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia
  • plnenia uznesení Valného zhromaždenia a kontroluje a posudzuje činnosť Výkonného výboru (Predstavenstva) združenia, za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia a je oprávnená žiadať vysvetlenie
  • dohliada na riadny výkon plánovaných a organizovaných činností vykonávaných v rámci združenia,
  • kontroluje hospodárenie združenia.
 1. Revízor o výsledkoch kontrolnej činnosti pravidelne, minimálne 1 x do roka informuje valné zhromaždenie a v období medzi zasadnutím valného zhromaždenia elektronickou cestou k rukám predsedu Výkonný výbor združenia s návrhom na opatrenia na odstránenie prípadných zistených nedostatkov. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Revízor má právo zúčastňovať sa zasadnutia orgánov občianskeho združenia s hlasom poradným.

Revízor je oprávnený požiadať Výkonný výbor o zvolanie Valného zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť združenia. Ak Výkonný výbor nezvolá Valné zhromaždenie do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti revízora podľa predchádzajúcej vety, je k zvolaniu Valného  zhromaždenia oprávnený on sám a to do jedného mesiaca od dňa uplynutia jednomesačnej lehoty svedčiacej výkonnému výboru združenia.