INFO O ZDRUŽENÍ

Alumni – z latinského „alumneum“ (z obdobia reformácie) znamenal ústav pri škole, ktorý poskytoval chudobným žiakom stravu, prípadne ubytovanie. Pravdaže v dnešnom ponímaní má Alumni iný charakter i keď jeho zásadná charakteristika,  a ňou je podpora , ostáva v platnosti i dnes.

Čo je Alumni ?

Alumni – Academia Technica je:

 • neinvestičný fond zriadený 15. 11. 2004 so sídlom na Materiálovotechnologickej fakulte STU, Jána Bottu 25, 9217 24 Trnava
 • riadi sa platnou legislatívou SR
 • fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu na území Slovenskej republiky

 Aký je jeho účel ?

 • podpora vzdelávania duchovných hodnôt študentov MTF STU Trnava
 • prostriedkami fondu prispievať na budovanie a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia študentov a zamestnancov MTF STU Trnava
 • prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne MTF STU Trnava
 • podporovať športové aktivity na MTF STU Trnava
 • podporovať kultúrno-výchovné podujatia na MTF STU Trnava
 • podporovať rozvoj sociálnych služieb.

Význam Alumni pre jej členov

 • možnosť získania informácií o aktuálnom dianí na MtF STU so sídlom Trnave
 • získanie obrazu o perspektívach, víziách a koncepciách rozvoja
 • možnosť priameho ovplyvňovania vzdelávacej činnosti fakulty
 • podpora rozvoja vedeckovýskumnej činnosti fakulty
 • interaktívny spôsob komunikácie

 Projekty Alumni

Projekt banka kvality je orientovaný na vytvorenie databázy absolventov MTF STU a bude sledovať ich uplatnenie sa na trhu práce. Konečným cieľom projektu je však vytvorenie funkčného systému vyhodnocovania výstupov štúdia, absolventov a to z hľadiska neustále sa meniacich a znáročňujúcich kritérií praxe. V rámci tejto ambície chceme oficiálne založiť klub absolventov MTF STU pod názvom Banka kvality Alumni. Informácie, ktorými sa zaregistrujete v banke budú použité výhradne na naplnenie projektu, na prípravu systémov na permanentné skvalitňovanie študijných programov a celého pedagogického procesu v interakcii prax-univerzita.