Hospodárenie

Hospodárenie združenia

1.Občianske združenie hospodári so svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho vlastní) a ostatným zvereným majetkom podľa platných právnych predpisov, schváleného rozpočtu a pravidiel schválených valným zhromaždením.

2.Majetok združenia tvoria:

  • členské príspevky,
  • dary od fyzických osôb a právnických osôb, odkazy, dedičstvá, sponzorské príspevky a iné zdroje,
  • hmotný majetok združenia,
  • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,
  • získané granty a získané finančné príspevky od právnických osôb,
  • príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia.

3.Vlastná hospodárska činnosť.
   Združenie môže vykonávať hospodársku činnosť v súlade s cieľom činnosti združenia    a poslaním združenia  so zachovaním povinnosti dodržiavať všeobecne záväzné  právne predpisy a stanovy združenia.

4.Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Výkonný výbor Valnému zhromaždeniu.