Členstvo

Členstvo v združení
Vznik a zánik členstva

1.Členom združenia môže byť:
a) fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná,
b) právnická osoba, ktorá vznikla v súlade so zákonom a má právnu spôsobilosť, v združení koná svojim štatutárnym orgánom.

2.Združenie prijme a zapíše do zoznamu členov združenia fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú zákonné predpoklady stať sa členom združenia a to  v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania písomnej prihlášky kandidáta. Prihláška kandidáta obsahuje jeho osobné, profesné a kontaktné údaje. O prijatí za člena do združenia rozhoduje Výkonný výbor združenia.

3.Členstvo v združení môže mať nasledujúce formy:
individuálne, kolektívne a čestné.

a) Individuálnym členom združenia sa môže stať každý absolvent MTF STU (predtým Strojárskotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej), ktorý riadne a úspešne ukončil štúdium, súhlasí so stanovami združenia a prejaví vôľu stať sa jeho členom formou podania prihlášky kandidáta ako aj každá tretia osoba oprávnená osoba. O prijatí za člena rozhoduje Výkonný výbor podľa ods. 2 tohto článku týchto stanov. Proti jeho rozhodnutiu sa možno  odvolať na Valné zhromaždenie združenia.

b) Kolektívnym členom združenia sa môže stať skupina absolventov (najmenej dvaja), ktorí spoločne požiadajú o členstvo, alebo právnická osoba, ktorá požiada o prijatie za kolektívneho člena, súhlasí so stanovami združenia a prejaví vôľu stať sa jeho členom formou podania prihlášky kandidáta. O prijatí za člena rozhoduje Výkonný výbor podľa ods. 2 tohto článku týchto stanov. Proti jeho rozhodnutiu sa možno  odvolať na Valné zhromaždenie združenia.

c) Čestné členstvo udeľuje Výkonný výbor združenia osobe, ktorá významnou a nezameniteľnou mierou prispieva k plneniu poslania MTF STU a šíreniu jej dobrého mena, Výkonný výbor jej mimoriadne členstvo prizná ako výraz ocenenia.

 1. Členstvo v združení zaniká:
  • vystúpením člena aj bez uvedenia dôvodu ku dňu doručenia jeho písomného oznámenia o vystúpení zo združenia Výkonnému výboru
  • úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby
  • vyškrtnutím člena Výkonným výborom združenia v týchto prípadoch:
 2. ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
 3. ak je člen združenia nečinný, pretože sa nachádza na neznámom mieste
  • vylúčením člena Výkonným výborom (Predstavenstvom) združenia, ak:
 4. člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 5. člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení,
 6. člen opakovane napriek výstrahe porušuje hrubým spôsobom stanovy, členské povinnosti a záväzky združenia
 7. člen opakovane napriek výstrahe svojim konaním poškodzuje dobrú povesť MTF STU,
 8. člen združenia nezaplatil predpísané členské príspevky za dva po sebe idúce roky,

 

O vylúčení člena rozhoduje Výkonný výbor nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výkonného výboru. Proti rozhodnutiu Výkonného výboru o vylúčení je člen oprávnený odvolať sa v lehote do 15 dní k valnému zhromaždeniu združenia.

 

 1. Čestní členovia združenia majú všetky práva a povinnosti členov, sú však oslobodení od platenia členských príspevkov.

III.
Práva a povinnosti členov združenia

 1. Členovia združenia majú právo:
  a) podieľať sa na činnosti združenia, predovšetkým na všetkých akciách organizovaných združením, a to odborných seminárov, konferencií, odborných kurzov, exkurzií, spoločenských aktivít a pod.
  b) voliť a byť volení do orgánov združenia
  c) získavať a obdržať informácie o pripravovaných a prebiehajúcich akciách združenia
  d) obracať sa na orgány združenia s námietkami a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
  e) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia
  f) dať podnet na zvolanie valného zhromaždenia združenia
  g) zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia s možnosťou podávať ústne a písomné návrhy na zlepšenie činnosti združenia a interpelovať členov výkonného výboru
  h) zúčastňovať sa na hlasovaní valného zhromaždenia prostredníctvom elektronického formulára.
 1. Členovia združenia sú povinní:

a) dbať o dobré meno MTF STU a občianskeho združenia Banka kvality – Alumni MTF STU
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, podľa svojich možností podporovať aktivity MTF STU
c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia a združeniu podporou jeho aktivít svojou osobnou angažovanosťou
d) materiálne a finančne prispievať na činnosť združenia, predovšetkým pravidelnou a riadnou úhradou predpísaných členských príspevkov ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.