Ciele združenia

 1. Združovať absolventov a priateľov MTF STU na báze dobrovoľnosti a osobného záujmu s cieľom vytvárania vhodných nástrojov na finančnú podporu alma mater zo strany bývalých študentov, partnerov a priaznivcov fakulty.
 2. Vytvárať podmienky pre podporu aktivít MTF STU.
 3. Vytvárať podmienky a priestor pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi bývalými a súčasnými študentmi fakulty, medzi pedagógmi, vedeckovýskumnými a inými zamestnancami fakulty a bývalými študentmi, ako aj medzi absolventmi a priateľmi univerzity navzájom, s cieľom vzájomnej všestrannej pomoci, podpory, výmeny poznatkov a informácií.
 4. Rozširovať a poskytovať odborné, vedecké a vedecko-technické informácie z odborných oblastí profilu fakulty, ako aj z ďalších oblastí, ktoré by mohli byť pre fakultu a jej absolventov prínosom.
 5. Napomáhať formovaniu odborného profilu absolventa MTF STU tak, aby čo najlepšie spĺňal požiadavky praxe, ako aj perspektív a trendov jej ďalšieho vývoja.
 6. Vytvárať podmienky a podporovať celoživotné, permanentné vzdelávanie a ďalšie zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti absolventov MTF STU.
 7. Vytvárať podmienky pre virtuálnu i osobnú komunikáciu členov Banky kvality – Alumni MTF STU.
 8. Vytvoriť a spravovať databázu údajov o členoch združenia a ich aktivitách, ktoré by mohli prispievať ku plneniu poslania fakulty ako aj Banky kvality – Alumni MTF STU.
 9. Poskytovať členom združenia informácie o konferenciách, sympóziách, odborných seminároch, výstavách, ako aj o iných odborných i spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, ktoré fakulta organizuje, prípadne sa na príprave ktorých sa podieľa.
 10. Prostredníctvom absolventov fakulty účinne podporovať uplatňovanie výsledkov vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti STU do praxe a súčasne premietať výsledky odbornej praxe do vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti fakulty.
 11. Spolupracovať so svojimi členmi pri nadväzovaní stykov so zahraničnými subjektmi pri výmene informácií a iných formách získavania nových poznatkov.
 12. Spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním v SR a zahraničí.
 13. Vyvárať podmienky pre spätnú väzbu v súvislosti so získaním relevantných informácii o uplatnení absolventov MTF STU, ako aj o požiadavkách kladených na absolventov v jednotlivých stupňoch štúdia formou diskusie na komunikačnom portáli Banky Kvality – ALUMNI MTF STU v rámci web stránky fakulty.
 14. Zabezpečovať prezentáciu úspešných absolventov a úspešných firiem spolupracujúcich s MTF STU, transfer know-how do všetkých oblasti rozvoja MTF STU.
 15. Rozvíjať tradíciu a kultúru vysokoškolského života fakulty v rámci Európskeho priestoru, ako aj mimo neho.