Profil absolventa MTF STU

Podľa § 102 ods. 3 písm. d) v spojení s § 84 ods. 4 písm. b) a § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  po vyjadrení Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality priznal minister školstva SR Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave právo udeľovať príslušné akademické tituly absolventom štúdia študijných programov v príslušných študijných odboroch – .pdf súbor, excel súbor.

Zoznam študijných programov a odborov v anglickom jazyku

Profil absolventa MTF STU