STANOVY

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

ALUMNI MTF STU

I. Základné ustanovenia

 1. Názov združenia: ALUMNI MTF STU
 2. Združenie „ALUMNI MTF STU“ (ďalej len „združenie“) je dobrovoľné, nepolitické, neziskové záujmové združenie absolventov a priateľov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a  povinnosti. Vykonáva činnosť v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi normami platnými v Slovenskej republike. Združenie vzniklo v súlade so Zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní  občanov, v znení neskorších zmien a doplnkov.
 3. Sídlo združenia: Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava.
 4. Cieľ činnosti združenia:
  1. a) Združovať absolventov a priateľov MTF STU na báze dobrovoľnosti a osobného záujmu s cieľom vytvárania vhodných nástrojov na finančnú podporu alma mater zo strany bývalých študentov, partnerov a priaznivcov fakulty.
  2. b) Vytvárať podmienky pre podporu aktivít MTF STU.
  3. c) Vytvárať podmienky a priestor pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi bývalými a súčasnými študentmi fakulty, medzi pedagógmi, vedeckovýskumnými a inými zamestnancami fakulty a bývalými študentmi, ako aj medzi absolventmi a priateľmi univerzity navzájom, s cieľom vzájomnej všestrannej pomoci, podpory, výmeny poznatkov a informácií.
  4. d) Rozširovať a poskytovať odborné, vedecké a vedecko-technické informácie z odborných  oblastí profilu fakulty, ako aj z ďalších oblastí, ktoré by mohli byť pre fakultu a jej absolventov prínosom.
  5. e) Napomáhať formovaniu odborného profilu absolventa MTF STU tak, aby čo najlepšie spĺňal požiadavky praxe, ako aj perspektív a trendov jej ďalšieho vývoja.
  6. f) Vytvárať podmienky a podporovať celoživotné, permanentné vzdelávanie a ďalšie zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti absolventov MTF STU.
  7. g) Vytvárať podmienky pre virtuálnu i osobnú komunikáciu členov ALUMNI MTF STU.
  8. h) Vytvoriť a spravovať databázu údajov o členoch združenia a ich aktivitách, ktoré by mohli prispievať ku plneniu poslania fakulty ako aj ALUMNI MTF STU.
  9. i) Poskytovať členom združenia informácie o konferenciách, sympóziách, odborných seminároch, výstavách, ako aj o iných odborných i spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, ktoré fakulta organizuje, prípadne sa na príprave ktorých sa podieľa.
  10. j) Prostredníctvom absolventov fakulty účinne podporovať uplatňovanie výsledkov vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti STU do praxe a súčasne premietať výsledky odbornej praxe do vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti fakulty.
  11. k) Spolupracovať so svojimi členmi pri nadväzovaní stykov so zahraničnými subjektmi pri výmene informácií a iných formách získavania nových poznatkov.
  12. l) Spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním v SR a zahraničí.
  13. m) Vyvárať podmienky pre spätnú väzbu v súvislosti so získaním relevantných informácii o uplatnení absolventov MTF STU, ako aj o požiadavkách kladených na absolventov v jednotlivých stupňoch štúdia formou diskusie na komunikačnom portáli ALUMNI MTF STU v rámci web stránky fakulty.
  14. n) Zabezpečovať prezentáciu úspešných absolventov a úspešných firiem spolupracujúcich s MTF STU, transfer know-how do všetkých  oblasti rozvoja MTF STU.
  15. o) Rozvíjať tradíciu a kultúru vysokoškolského života fakulty v rámci Európskeho priestoru, ako aj mimo neho.

II. Členstvo v združení

Vznik a zánik členstva

 1. Členom združenia môže byť:
  1. a)  fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná,
  2. b) právnická osoba, ktorá vznikla v súlade so zákonom a  má právnu spôsobilosť, v združení koná svojim štatutárnym orgánom.

2. Združenie prijme a zapíše do zoznamu členov združenia fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú zákonné predpoklady stať  sa členom združenia a to  v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania písomnej prihlášky kandidáta, súhlasia so stanovami združenia a prejavia vôľu stať sa jeho členom formou podania prihlášky, resp. registráciou v združení.

 1. Členstvo v združení môže mať nasledujúce formy: individuálne, kolektívne a  čestné.
 2. a) Individuálnym členom združenia sa môže stať každý absolvent MTF STU (predtým Strojárskotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej), ktorý riadne a úspešne ukončil štúdium, ako aj každý záujemca o členstvo v združení, ktorý súhlasí so stanovami združenia a prejaví vôľu stať sa jeho členom formou podania prihlášky, resp. registráciou v združení.
 3. b) Kolektívnym členom združenia sa môže stať skupina (najmenej dvaja ľudia), ktorí spoločne požiadajú o členstvo, alebo právnická osoba, ktorá  požiada o prijatie za kolektívneho člena, súhlasí so stanovami združenia a prejaví vôľu stať sa jeho členom formou podania prihlášky, resp. registráciou v združení.
 4. c) Čestné členstvo udeľuje Výkonný výbor združenia osobe, ktorá významnou a nezameniteľnou mierou prispieva k plneniu poslania MTF STU a šíreniu jej dobrého mena. Výkonný výbor jej mimoriadne členstvo prizná ako výraz ocenenia.
 1. Členstvo v združení zaniká:
  1. vystúpením člena aj bez uvedenia dôvodu ku dňu doručenia jeho písomného oznámenia o vystúpení zo združenia Výkonnému výboru,
  2. úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
  3. ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne  úkony bola obmedzená,
  4. ak je člen združenia nečinný, pretože sa nachádza na neznámom mieste,
  5. ak bol člen združenia právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  6. ak bol člen združenia právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení,
  7. ak člen združenia opakovane napriek výstrahe hrubým spôsobom porušuje stanovy, neplní si členské povinnosti a záväzky združenia,
  8. ak člen združenia opakovane napriek výstrahe svojim konaním poškodzuje dobrú povesť MTF STU,
  9. ak člen združenia nezaplatil predpísané členské príspevky za dva po sebe idúce roky,
 1. O vylúčení člena rozhoduje:
  1. a) Výkonný výbor nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výkonného výboru.
  2. b) Proti rozhodnutiu Výkonného výboru o vylúčení je člen oprávnený odvolať sa v lehote do 15 dní k valnému zhromaždeniu združenia.
 1. Čestní členovia združenia majú všetky práva a povinnosti členov, sú však oslobodení od platenia členských príspevkov.

III. Práva a povinnosti členov združenia

 1. Členovia združenia majú právo:
  1. a) podieľať sa na činnosti združenia, predovšetkým na všetkých akciách organizovaných združením, a to odborných seminárov, konferencií, odborných kurzov, exkurzií, spoločenských aktivít a pod.,
  2. b) voliť a byť volení do orgánov združenia,
  3. c) získavať a obdržať informácie o pripravovaných a prebiehajúcich akciách združenia,
  4. d) obracať sa na orgány združenia s námietkami a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
  5. e) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
  6. f) dať podnet predsedovi výkonného výboru na zvolanie valného zhromaždenia združenia,
  7. g) zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia s možnosťou podávať ústne a písomné návrhy na zlepšenie činnosti združenia a interpelovať členov výkonného výboru,
  8. h) zúčastňovať sa na hlasovaní valného zhromaždenia.
 1. Členovia združenia sú povinní:
  1. a) dbať o dobré meno MTF STU a občianskeho združenia ALUMNI MTF STU,
  2. b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, podľa svojich možností podporovať aktivity MTF STU,
  3. c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia a združeniu podporou jeho aktivít svojou osobnou angažovanosťou,
  4. d) materiálne a finančne prispievať na činnosť združenia, predovšetkým pravidelnou a riadnou úhradou predpísaných členských príspevkov,
  5. e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

IV. Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
 2. a) valné zhromaždenie
 3. b) výkonný výbor
 4. c) revízor
 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú valným zhromaždením volené.
 2. Volebné obdobie všetkých orgánov združenia je päťročné.
 3. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná valným zhromaždením primeraná odmena a náhrada výdavkov.

V. Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za dva roky. V prípade, ak o zvolanie valného zhromaždenia písomne požiada najmenej 10 % riadnych členov združenia, Výkonný výbor je povinný tak neodkladne učiniť, a to najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti.
 2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Valnom zhromaždení. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.
 3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 20 riadnych  členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Rozhodnutie valného zhromaždenia združenia je považované za právoplatné, ak je konanie valného zhromaždenia oznámené členom najmenej 30 kalendárnych dní pred dátumom konania valného zhromaždenia jeho zverejnením (pozvánkou) na úradnej vývesnej tabuli  MTF STU alebo jeho zverejnením na web stránke MTF STU.
 4. V prípade, ak sa nezíde v deň konania valného zhromaždenia najmenej 20 riadnych členov zhromaždenia, môže výkonný výbor rozhodnúť do 1 hod.  po termíne a čase uvedenom v pozvánke o konaní valného zhromaždenia hlasovaním členov združenia iným elektronickým spôsobom. Pre prijatie záväzného a právoplatného uznesenia hlasovaním prostredníctvom iného elektronického spôsobu je potrebný súhlas väčšiny hlasujúcich, ktorí sa zapoja do hlasovania. Hlasovanie iným elektronickým spôsobom nahradí v tomto prípade  konanie valného zhromaždenia.
 5. Rokovanie valného zhromaždenia riadi predseda, podpredseda  alebo predsedom poverený člen Výkonného výboru.
 6. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä:
  1. a) volí a odvoláva členov Výkonného výboru  a revízora  a určuje ich počty,
  2. b) schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok,
  3. c) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
  4. d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu Výkonného výboru  o činnosti združenia
  5. e) môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Výkonného výboru  združenia,
  6. f) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia
  7. g) schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia,
  8. h) schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,
  9. j) schvaľuje zánik združenia,
  10. k) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

VI. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Navonok za občianske združenie koná predseda, podpredseda alebo ďalší členovia výkonného výboru, písomne poverení predsedom. K podpisu zmlúv a iných právnych úkonov, pre ktoré je predpísaná písomná forma, sú potrebné podpisy 2 oprávnených osôb, a to predsedu a podpredsedu, prípadne predsedu a ďalšieho člena výkonného výboru.
 3. Výkonný výbor volí valné zhromaždenie na obdobie piatich rokov. Členovia výkonného výboru zo svojich radov volia predsedu, podpredsedu a  hospodára združenia. Výkonný výbor má najmenej troch členov z radov členov združenia.
 4. Výkonný výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti najmenej 3 členov výkonného výboru, rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. Rokovanie Výkonného výboru zvoláva jeho predseda.
 5. Výkonný výbor:
  1. pripravuje a riadi činnosť združenia, pripravuje plány podujatí a aktivít, organizuje vydávanie informačných materiálov o združení,
  2. rozhoduje o používaní prostriedkov a majetku združenia, v súlade so schváleným rozpočtom a plánom činnosti,
  3. zvoláva valné zhromaždenie,
  4. navrhuje kandidátov na členov výkonného výboru,
  5. vedie zoznam členov združenia,
  6. získava nových členov z radov absolventov a priateľov fakulty,
  7. udeľuje vybraným osobnostiam čestné členstvo v spolku,
  8. rozhoduje o vylúčení, či ukončení členstva v združení,
  9. predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení,
  10. vykonáva ďalšie činnosti, pokiaľ tieto nepatria do kompetencií iným orgánom združenia.
 1. Hospodár ako poverený člen výkonného výboru zodpovedá za účtovnú evidenciu a agendu hospodárenia združenia. Do účtovnej evidencie má právo nahliadnuť každý člen združenia.

VIII. Revízor 

 1. Revízor je nezávislý kontrolný orgán, ktorého na dobu piatich rokov volí valné zhromaždenie. Funkcia revízora je nezastupiteľná s členstvom v ostatných orgánoch združenia.
 2. Revízor vykonáva kontrolu:
  1. dodržiavania stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia,plnenia uznesení Valného zhromaždenia a kontroluje a posudzuje činnosť Výkonného výboru združenia, za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia a je oprávnený žiadať vysvetlenie,
  2. dohliada na riadny výkon plánovaných a organizovaných činností vykonávaných v rámci združenia,
  3. kontroluje hospodárenie združenia.
 1. Revízor o výsledkoch kontrolnej činnosti pravidelne, minimálne 1 x do roka informuje valné zhromaždenie a v období medzi zasadnutím valného zhromaždenia elektronickou cestou k rukám predsedu Výkonný výbor združenia s návrhom na opatrenia na odstránenie prípadných zistených nedostatkov. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Revízor má právo zúčastňovať sa zasadnutia orgánov občianskeho združenia s hlasom poradným.
 3. Revízor je oprávnený požiadať Výkonný výbor o zvolanie Valného zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť združenia. Ak Výkonný výbor nezvolá Valné zhromaždenie do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti revízora podľa predchádzajúcej vety, je k zvolaniu Valného  zhromaždenia oprávnený on sám a to do jedného mesiaca od dňa uplynutia jednomesačnej lehoty svedčiacej výkonnému výboru združenia.

IX. Hospodárenie združenia

 1. Občianske združenie hospodári so svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho vlastní) a ostatným zvereným majetkom podľa platných právnych predpisov, schváleného rozpočtu a pravidiel schválených valným zhromaždením.
 1. Majetok združenia tvoria:
  1. a) členské príspevky,
  2. b) dary od fyzických osôb a právnických osôb, odkazy, dedičstvá, sponzorské príspevky a iné zdroje,
  3. c) hmotný majetok združenia,
  4. d) prostriedky získané z organizovania rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,
  5. e) získané granty a získané finančné príspevky od právnických osôb,
  6. f) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia.
 1. Združenie môže vykonávať vlastnú hospodársku činnosť v súlade s cieľom činnosti združenia   a poslaním združenia  so zachovaním povinnosti dodržiavať všeobecne záväzné  právne predpisy a stanovy združenia.
 2. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Výkonný výbor Valnému zhromaždeniu.

X. Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  2. b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
 1. O zániku združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhoduje Valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.
 2. Likvidátora v prípade zániku združenia podľa písm. a) tohto článku stanov určí Výkonný    výbor. V prípade rozhodnutia MV SR podľa písm. b) tohto článku bude likvidátor určený MV SR. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.
 3. Zánik združenia je povinný likvidátor oznámiť v lehote do 15 dní po ukončení likvidácie  Ministerstvu vnútra SR.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením občianskeho združenia ALUMNI MTF STU dňa 12.09.2019 v Trnave.
 2. Rušia sa stanovy združenia zo dňa 18.12.2014.
 3. Tieto Stanovy občianskeho združenia ALUMNI MTF STU nadobúdajú platnosť dňom vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra SR.