MTF STU má nového dekana

Dňa 1.10.2018 rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. uviedol do funkcie dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave prof. Ing. Miloša Čambála, CSc.

Slávnostnej inaugurácii dekana, ktorá bola súčasťou zahájenia nového akademického roka na STU, predchádzalo priateľské stretnutie s pánom rektorom na pôde fakulty, kde boli odovzdané – ďakovný list bývalému dekanovi prof. Dr. Ing. Jozefovi Peterkovi a súčasne menovací dekrét novému dekanovi prof. Ing. Milošovi Čambálovi, CSc. Pán rektor v krátkosti zhodnotil predchádzajúce obdobie a vyslovil prianie ďaľšieho úspešného napredovania MTF STU v Trnave.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený – požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.